مهم نیست دریای بیکران باشی یا برکه ای
 
کوچک. اگر زلال باشی آسمان در تو پیداست.