دنیا جای کافی برای همه هست......پس بجای اینکه جای کسی

 را بگیری،سعی کن جای خودت را پیدا کنی..................