دراوج خوشی ، سرکشی ودرقعراندوه ، ناامیدی

 ناپسند است درهرهمه حال امیدوشکررافراموش

 نکن