از زندگی هر انچه لیاقتش را د اریم به ما میرسد

 نه انچه که ارزویش را داریم.