زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند بدانند که لباس

آخرت جیب ندارد .