درزندگیهرگاه ازیخ” خانه ای ساختی بر آب

شدنش اشک مریز.