موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست

 دادن شور و حرارت است