بسیاری از مردان بزرگ عظمت خود را مدیون " مشکلات بزرگی "

 

هستند که در زندگی با آن ر وبرو بوده اند .