بیشترین ارزش فرو تنی و خضوع و گذشت در هنگامی است که

انسان در اوج قدرت باشد.

 پس در اوج قدرت با گذشت و منصف باش.