امیدوار باش چون :

بی شک برآورده خواهد ساخت آرزوی تو را اونی

 

 که برای خنداندن یک گل آسمانی را می گریاند