انسان هرگز شکست نمی خورد مگر زمانی که تلاش کردنش را

متوقف سازد

من دوباره تلاش میکنم