• خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد ولی
  •  آنرا داخل لانه اش قرار نمی دهد.