انسان برای پیروزی آفریده شده است، او را

نابود کرد ولی نمیتوان شکست داد....