آنجا که همه مثل هم فکر می کنند ، هیچ کس خیلی فکر نمی کند

وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر اوست .

ترسناک ترین تنهایى خود پسندى است