اگر هدف زندگی هویدا باشد دهها راه بن بست نیز نمی تواند ما

 

را از پیش رفتن به سوی آن باز دارد .