زندگی یعنی

 بخند هر چند غمگینی

ببخش هر چند مسکینی

فراموش کن هر چند که دلگیری

این گونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست