برای رسیدن به چیزی که هرگز نداشتی باید

 

 کسی باشی که هرگز نبودی .