مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن

 

 است که خود خویشتن خویش را باور کنیم .

 

گل رز