نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ...

 " انسان بودن " خود ، نهایت بزرگی است .

  می توان ساده بود ولی انسان بود

   به همین سادگی ...