هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است

 که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد

پس من بدون توجه به دیگران به دنبال موفقیت خودم هستم

عید مبعث بر همه انسانهای خالص و بی ریا مبارک باشه

گل های زیبا و رنگارنگ - گل های رز زیبا