زندگی ، بسط انسانیتها ،تجزیه کدورتها،کاهش

 دشمنیهاجمع دوستیها ،ضرب شادیها ، تقسیم

غمها،مربع محبتهاوجذرکینه هاست