من فکر می کنم


که پشت همه ی تاریکیها

شفافیّت شیری حیات نهفته است.

این راز را از حفره ی ماه و روزنه های ستارگان دریافته ام.

 

 

روزپدر بر پدر مهربان وعزیزم و همه پدران دلسوز مبارک باد

http://www.justourpictures.com/roses/imgs/red%20rose%201.jpg