زندگی هنر نقاشی کردن بدون پاک کن است.

هر چه می توانید از اشتباهات دیگران چیزهای

جدید بیاموزید. چون شما وقت کافی برای همه

این تجربیات نخواهید داشت.