سه چیز را از کودکان یاد بگیریم:

 بی دلیل شاد بودن و پای کوبیدن

همیشه سرگرم کار بودن و بیهوده ننشستن

حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و

 فریاد زدن