وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر

کار بیهوده ای است

 

دیروز سپری شده،امروزم را دوست دارم و از

فردای خود نمی هراسم.