قلبت را از نفرت خالی کن.

 
ذهنت را از نگرانی خالی کن.

 ساده زندگی کن.

 زیاد ببخش
.

 کم تر توقع داشته باش