وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر

اوست .

یه نکته برای اونهائی که تندروی میکنند:

جاده زندگی سرعت مجاز داره اگر خیلی تند

 بری بلا سرت میاره