بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با

تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید. در حقیقت موفقیت

حاصل یک درصد کار است  که خود از 99 در صد خطا حاصل

شده است من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه

نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت

آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف

کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.