بیاموز که رنجش خود را بی درنگ و در لحظه ای که شکل

 می گیرد ، ابراز کنی. هرگز اجازه نده رنجشت طولانی گردد

 زیرا این راهی است برای مُردن عشق!