برای رهائی از گذشته با خود بخوان :

من بازتابی از خاطراتم هستم. من جهانٍ در حالٍ گذار

هستم.من جهانی هستم که در شرف زاده شدن است! من

 

میخواهم که دویاره متولد شوم .. اینبار جوری دیگر...