فقط یکبار فرصت دارم تا از وجودم تندیس بسازم

، پس از

 ضربه های زندگی خسته نمی شم.

     

I have only one chance to make a statue of

 myself, so I do not get tired of life's strokes