جهان هستی به کسی که می داند به کجا

می رود، راه نشان می دهد.

تقدیم به بازدید کنندگان عزیز