آنچه شما درباره خود فکرمی کنید، بسیار مهمتر

 از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما

دارند پس برایم نظرات بعضی ها مهم نیست که

 بسی در اشتباهند و خداوند هدایتشان کند