هر وقت بنده یادی از خدا کرد معلوم می شود که اول

خداوند یادی از بند ه اش کرده است پس بهترین

خوشبختی برای انسان همواره به یادخدا بودن است.