از خدا خواستم که کاری کند من از زندگی لذت

 کامل ببرم

خدا فرمود برای این کار من به تو زندگی داده ام