انسان همان خواهد شد که باور کرده است

پس بیائید باورهای متعالی و ارزشمند رادر

خود پرورش دهیم.