در بن بست هم راه آسمان باز

 است پرواز را بیاموز.

پس برایمان بن بستی وجود ندارد