از افتادن دیگری دل خود را شاد مکن، زیرا نمی

 دانی زمانه برای تو چه پیش خواهد آورد.

و بنگر که من چگونه در اوج کمال مثل یک سیب

 سرخ خواهم افتاد