به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به
 سیرت تو می نگرد ،

 به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته

 باشد

 و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت

 شدن بلد است