از محبت خارها گل می شود دوست داشتن و ابراز محبت هنر است از همدیگر در یغ نکنیم .