همه چیز را فروختم جز آن صندلی که جای تو بود !

 

 

شاید آن روز که برگشتی خسته باشی ...