همواره اینرا با خود بخوان :


رویاها تجدید نشدنی است ؛ مهم نیست سن و شرایط ما

 

 چیست ، مهم آنست که هنوز توانائی های دست نخورده ای

 

در درون ما وجود دارند و زیبائی تازه ای در انتظار ظهور است!