وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد،

 بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن

نخواسته اید