بگذار ابر سرنوشت هر چه می

 خواهد ببارد ما چترمان خداست