امروز، اولین روز از بقیة عمر

 شماست

پس من شروعی نو و با موفقیت

 انجام می دهم