اگر باور داشته باشی که

 

می توانی , حتما می توانی .