روز عشق و محبت و صداقت بر عاشقان واقعی پیشاپیش مبارک باد .