تلاش کنیم ندیدها را ببینیم، دیدن

 

 

 

آنچه که همه می بینند هنر نیست