اگر انسانها می دانستند با هم بودنشان چقدر

 محدود است

 ،محبتشان به هم نامحدود میشد.