هرگز نمی توانید در حالیکه
 دستهایتان را در جیب خود فرو برده
 اید از نردبان موفقیت بالا بروید.

http://www.justourpictures.com/roses/imgs/red%20rose%201.jpg